Privacyverklaring LINK - Nederlands

Wij beloven dat jij centraal staat in alles wat wij doen. Het is ons doel jou te helpen bij het ontwikkelen van jezelf en hierin je vertrouwen te behouden. Wij gaan respectvol en sensitief om met de informatie die je in ons systeem opslaat. Wij geven je controle over deze gegevens en maken niets hiervan bekend aan derden en doen alles wat we kunnen om deze gegevens te beschermen. LINK gebruikt objectieve taal en kan niet gebruikt worden om te oordelen over het functioneren van mensen.

Gegevens die we verwerken wanneer u LINK gebruikt

 • Wanneer u gebruikmaakt van LINK om uw ontwikkeling een boost te geven door een van onze assessments en profielen in te vullen slaan wij de volgende gegevens op:
 • De antwoorden die u geeft zodat we uw profiel kunnen genereren.
 • De datum waarop je inlogt zodat we een tijdlijn kunnen maken.
 • Het team waar u deel van uit maakt.
 • U kunt enkel uw ingegeven resultaten zien en het team overzicht met als doel ontwikkeling en werkplezier te bespreken met collega’s.
 • We werken met een teamwiel waarin de gedragsstijlen van het team zichtbaar zijn, dit doen we enkel wanneer het team hiermee mondeling mee instemt. Hierin is niet uw persoonlijke grafiek niet te zien, enkel uw plotpunt ten opzichte van andere teamleden.
 • We kunnen op verzoek een organisatie doorsnede maken waarin de hoeveelheid stijlen zichtbaar wordt in de organisatie en per team, dit is niet op individueel niveau, enkel op teamniveau.
 • Als er voor kiest gebruik te maken van het van de feedback functie, gebruiken wij de e-mailadres(sen) van de feedbackgevers die u verstrekt enkel om hen een verzoek om feedback te sturen.
 • Data wordt niet verstrek aan partijen buiten het platform, data wordt veilig opgeslagen in de account van de organisatie in het LINK platform.
 • Een erkend trainer die bewust is gemaakt van het vertrouwelijk behandelen van persoonsgegevens heeft toegang tot uw organisatie gegevens. Hij/zij gebruikt dit om teamsessies te begeleiden en profielen aan te maken.
 • U kan altijd aangeven dat uw gegevens moeten worden verwijderd door een mail te sturen naar info@keywe.nl. Je Leidinggevende en/of HR manager worden dan op de hoogte gesteld en je gegevens worden verwijderd.
 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van IT partijen die uw gegevens bewaren. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Deze partijen zijn gevestigd binnen Nederland en vallen onder Nederlandse wetgeving. De data staat fysiek op Nederlandse servers.

Waarom we deze gegevens verwerken

 • Uw ontwikkeling inzichtelijke en overzichtelijk te presenteren.
 • Talenten binnen uw organisatie maximaal tot hun recht te laten komen.
 • Leer- en ontwikkel behoefte bespreekbaar te maken binnen uw team en de organisatie
 • Uw organisatie in staat te stellen haar mensen zo goed mogelijk te begeleiden en duurzaam te ontwikkelen.
 • Vraagstukken binnen teams en afdelingen snel en accuraat in beeld te brengen en hierover met elkaar in gesprek gaan.
 • Analyses en metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt.
 • Analyse wat de impact en het resultaat is van trainingen en begeleiding.

Privacy Statement LINK – English

We promise that you as a person are at the center of everything we do. Our goal is to help you develop yourself and to maintain your confidence while we do this. We treat the information you store in our system with respect and sensitivity. We give you control over this data and do not disclose it to third parties, and do everything we can to protect it. LINK uses objective language and cannot be used to judge people's functioning. Data we process when you use LINK

When you use LINK to boost your development by completing one of our assessments and profiles, we store the following data:

 • The answers you provide so that we can generate your profile.
 • The date you log in, so we can create a timeline.
 • The team you are part of.
 • You can only see your entered results and the team overview with the aim of discussing development and job satisfaction with colleagues.
 • We work with a team wheel in which the behavioural styles of the team are visible, we only do this if the team agrees to this verbally. This does not show your personal graph, only your plot point in relation to other team members.
 • On request, we can make an organization cross-section in which the number of styles becomes visible in the organization and per team, this is not on an individual level, only on a team level.
 • If you choose to use the feedback feature, we will only use the email address(es) of the feedback providers you provide to send them a request for feedback.
 • Data is not provided to parties outside the platform, data is securely stored in the account of the organization in the LINK platform.
 • A recognized trainer who has been made aware of the confidentiality of personal data has access to your organization data. He/she uses this information to guide team sessions and create profiles.
 • You can always indicate that your data should be removed by sending an email to info@keywe.nl . Your supervisor and/or HR manager will then be informed and your data will be deleted.
 • We use IT parties that store your data for the processing of your personal data. We oblige these third parties as processors to handle your data in accordance with our instructions and (security) standards, among other things. We record these agreements with each processor in a so-called processing agreement. These parties are established within the Netherlands and are subject to Dutch law.
 • The data is physically stored on Dutch servers.

Why we process this data

 • Present your development in a clear and well-arranged manner.
 • Allowing talents within your organization to come to the fore to the fullest.
 • Make learning and development needs negotiable within your team and the organization
 • To enable your organization to guide its people as well as possible and to develop them sustainably.
 • Visualize issues within teams and departments quickly and accurately and discuss them with each other.
 • Conduct analytics and measurements to understand how our services are used.
 • Analysis of the impact and result of training and supervision.

Datenschutzhinweis LINK

Wir versprechen, dass Sie bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt stehen. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und Ihr Selbstvertrauen zu erhalten. Wir werden die von Ihnen in unserem System gespeicherten Informationen mit Respekt und Sensibilität behandeln. Wir geben Ihnen die Kontrolle über diese Daten und tun alles, was wir können, um sie zu schützen. LINK verwendet eine objektive Sprache und kann nicht verwendet werden, um die Leistung von Menschen zu beurteilen.

Daten, die wir verarbeiten, wenn Sie LINK nutzen

 • Wenn Sie LINK nutzen, um Ihre Entwicklung zu fördern, indem Sie eines unserer Assessments und Profile ausfüllen, speichern wir die folgenden Daten:
 • Die Antworten, die Sie uns geben, damit wir Ihr Profil erstellen können.
 • Das Datum, an dem Sie sich anmelden, damit wir einen Zeitplan erstellen können.
 • Das Team, dem Sie angehören.
 • Sie können nur Ihre eingegebenen Ergebnisse und die Teamübersicht sehen, um mit Ihren Kollegen über Ihre Entwicklung und Arbeitszufriedenheit zu sprechen.
 • Wir arbeiten mit einem Teamrad, in dem die Verhaltensstile des Teams sichtbar sind; wir tun dies nur, wenn das Team verbal zustimmt. Hier wird nicht Ihr persönliches Diagramm angezeigt, sondern nur Ihr Plotpunkt im Verhältnis zu den anderen Teammitgliedern.
 • Auf Wunsch können wir einen Querschnitt durch die Organisation erstellen, in dem die Anzahl der Stile in der Organisation und pro Team sichtbar wird; dies geschieht nicht auf individueller Ebene, sondern nur auf Teamebene.
 • Wir verwenden die E-Mail-Adresse der Feedbackgeber, die Sie uns zur Verfügung stellen, nur, um ihnen eine Bitte um Feedback zu senden.
 • Die Daten werden nicht an Dritte außerhalb der Plattform weitergegeben; die Daten werden sicher im Konto der Organisation auf der LINK Plattform gespeichert.
 • Ein zertifizierter Ausbilder, der für den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten sensibilisiert wurde, hat Zugang zu den Daten Ihrer Organisation. Er/sie nutzt dies, um Teamsitzungen zu leiten und Profile zu erstellen.
 • Sie können jederzeit angeben, dass Ihre Daten gelöscht werden sollen, indem Sie eine E-Mail an info@keywe.nl senden. Ihr Vorgesetzter und/oder Personalleiter wird dann informiert und Ihre Daten werden gelöscht.
 • Um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, bedienen wir uns IT-Partnern, die Ihre Daten speichern. Wir verpflichten diese Dritten als Auftragsverarbeiter, Ihre Daten gemäß unseren Anweisungen und (Sicherheits-)Standards zu behandeln. Wir legen diese Vereinbarungen mit jedem Verarbeiter in einer so genannten Verarbeitungsvereinbarung fest. Diese Parteien haben ihren Sitz in den Niederlanden und fallen unter niederländisches Recht. Die Daten befinden sich physisch auf niederländischen Servern.

Warum wir diese Daten verarbeiten

 • Eine klare und verständliche Darstellung Ihrer Entwicklung.
 • Die Talente innerhalb Ihrer Organisation optimal nutzen.
 • Den Lern- und Entwicklungsbedarf innerhalb Ihres Teams und der Organisation verhandelbar machen
 • Wir ermöglichen es Ihrer Organisation, ihre Mitarbeiter bestmöglich zu führen und zu entwickeln.
 • Probleme innerhalb von Teams und Abteilungen schnell und präzise zu erkennen und miteinander zu besprechen.
 • Durchführung von Analysen und Messungen, um zu verstehen, wie unsere Dienste genutzt werden.
 • Analyse der Auswirkungen und Ergebnisse von Training und Coaching.